KẾT QUẢ DUYỆT KH CHỦ NHIỆM CÁC KHÔI

DUYỆT KH CHỦ NHIỆM

Lớp 1B1

Trang 5: Bổ xung HS có hoàn cảnh khó khăn (không khớp với trang 8)

Trang 9: mục 3 thiếu %

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

. Lớp 1C2

Trang 5: Bổ xung HS có hoàn cảnh khó khăn (không khớp với trang 8)

Trang 9: Bổ xung hoàn cảnh KT gia đình HS

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

. Lớp 1C1

Trang 9: mục 3 thiếu %

Trang 9: Bổ xung % chữ viết mục 1 phần 2

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 1A2

Trang 9: mục 3 thiếu %

Trang 10: Tính % còn nhầm 21/36 = 58,3%; 9/36 = 25%

Trang 10: Bổ xung mục d phần 5.

Trang 10: Bổ xung mục 1 phần B

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Rèn đọc, viết cho học sinh còn chậm (ghi cụ thể rèn học sinh nào)

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 1B2

Trang 10: Bổ xung mục d phần 5.

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 1A1

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 20: Thiếu chữ ký Đại diện CMHS

Lớp 2D2

Trang 9: Bổ xung hoàn cảnh KT gia đình HS

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Phụ đạo nội dung gì (ghi cụ thể)

Lớp 2A2

Trang 6: Bổ xung sơ đồ cộng đồng

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 20: Thiếu chữ ký Đại diện CMHS

Lớp 2B1

Trang 5: Bổ xung HS có hoàn cảnh khó khăn (không khớp với trang 8)

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 2C2

Trang 9: và trang 10 không khớp về chữ viết.

Trang 10: Bổ xung mục d phần 5, mục 1 phần B

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 2B2

Trang 6: Bổ xung sơ đồ cộng đồng

Trang 9: Bổ xung hoàn cảnh KT gia đình HS có 27/28

Trang 10: Bổ xung mục d phần 5

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 4D2

Trang 5: Bổ xung đội viên

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 4B2

Trang 9: Bổ xung % mục 3, hoàn cảnh KT gia đình HS mục 5, % VSCĐ mục 1 phần 2.

Trang 10: % HS khen thưởng

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 20: Ngày họp PHHS lần 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 4A2

Trang 5: Bổ xung đội viên

Trang 10: % HS khen thưởng vượt trội sai

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 4C2

Trang 5: HS cận nghèo đánh dấu x (ghi vào cột ghi chú CN)

Trang 9: Bổ xung % mục 3, % VSCĐ mục 1 phần 2.

Trang 10: Bổ xung mục e, mục 1 phần B

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 4C1

Trang 5: Bổ xung HS có hoàn cảnh khó khăn (không khớp với trang 8)

Trang 9: Bổ xung hoàn cảnh KT gia đình HS có 27/30

Trang 10: Bổ xung mục d, mục 1 phần B

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 4A1

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 4B1

Trang 9: Danh hiệu chi đội

Trang 10: Bổ xung mục d, mục 1 phần B

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 5C1

Trang 5: HS cận nghèo đánh dấu x (ghi vào cột ghi chú CN)

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Lớp 5B1

Trang 9: Bổ xung % mục 3, % VSCĐ mục 1 phần 2.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 5A1

Trang 9: Bổ xung mục 5, % VSCĐ mục 1 phần 2.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 5A2

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 5B2

Trang 9: Bổ xung % mục 3, mục 5

Trang 10: Tính lại % KT

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Trang 27: Bổ xung phụ đạo HS

Lớp 5C2

Trang 9: Bổ xung mục 5: 29/30

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 20: Chữ kỹ PHHS

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 3A1

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Lớp 2C1

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan