HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA  ĐOÀN THANH  NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH( đỗ hương)

                    HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA ĐOÀN THANH  NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  của  xã Quảng Minh.

Ngày 16/12/2021 Đoàn thanh niên trường Tiểu học Quảng Minh đã tham gia lao động, vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới. Rất vinh dự được thấy phó hiệu trưởng cùng tham gia.

Một số hình ảnh cụ thể:


Thầy Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Lại cùng tham gia

 

 

Bài viết liên quan