DUYỆT KH CHỦ NHIỆM

DUYỆT KH CHỦ NHIỆM

Lớp 3C2

Trang 10: Bổ xung mục d

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 20: Thiếu chữ ký Đại diện CMHS

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 3B2

Trang 5: Bổ xung HS có hoàn cảnh khó khăn (không khớp với trang 8), Ghi chú HS chuyển đi.

Trang 6: Bổ xung sơ đồ cộng đồng

Trang 9: Bổ xung mục 3 phần 2

Trang 12: Thiếu đánh giá kết quả tháng 10.

Trang 19: Xếp loại VSCĐ giữa HK 1

Trang 24: Theo dõi bảo hiểm Y tế.

Lớp 3A2

Trang 9, 10: Chỉ tiêu chữ viết không khớp.

Lớp 3C1

Trang 9: mục 3 tính % sai

Trang 10: Bổ xung mục 4 tính phần trăm học sinh khen thưởng

Bài viết liên quan