BẢNG MINH CHỨNG VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III - MÃ SỐ V.07.03.29

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH

 
  

 

 
Mẫu M3

BẢNG MINH CHỨNG

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

HẠNG III - MÃ SỐ V.07.03.29

 

- Họ và tên giáo viên:………………………………………………………………

- Chức vụ, chức danh :…………………………………………………………….

 

TT

Nội dung đánh giá

(Căn cứ theo Thông tư 02/2021/TT-BGD&ĐT)

Kết quả

Minh chứng

Đạt

Không đạt

I

Nhiệm vụ

 

 

 

1

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ,….…

2

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ,……..

3

- Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,….…..

4

-  Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,…….

5

-  Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,……

6

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,……

II

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

1

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

 

 

- Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ,….….

2

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

 

 

- Phiếu đánh giá, xếp loại  viên chức,….

3

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

 

 

- Phiếu đánh giá viên chức,…,,

4

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

 

 

- Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,…,,,,

III

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

1

-  Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

 

 

- Bằng TN Đại học SPTH…

2

-  Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

 

 

Chứng chỉ BDCDNN

IV

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

1

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

….…

2

- Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

…...

3

- Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

…...

4

- Có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

 

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

….…

5

- Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh;

 

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

…..

6

- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân; biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng dạy học;

 

 

Chứng chỉ BDTX

…...

7

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

 

 

- Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

…...

 

 

- Kèm theo các minh chứng cụ thể cho các nhiệm vụ (Tất cả các minh chứng đều là bản được chứng thực).

Đánh giá chung: giáo viên ………………………………….. đạt đủ (hoặc không đạt đủ) điều kiện, tiêu chuẩn về nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng II-Mã số V.07.03.28.

 

 Quảng Minh, ngày        tháng 11 năm 2021

 GIÁO VIÊN

(ký tên,Ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH NINH SƠN

 
  

 

 

 

BẢNG MÃ MINH CHỨNG

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TH HẠNG III - MÃ SỐ V.07.03.29

 

- Họ và tên giáo viên:

- Chức vụ, chức danh:

Lưu ý: Tất cả các minh chứng đều là bản chứng thực

 

Các căn cứ theo Thông tư 03/2021/TT-BGD&ĐT

Tự đánh giá

Minh chứng

I

Nhiệm vụ

 

 

1

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học;

 

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

2

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

3

- Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

4

-  Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

5

-  Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

6

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

II

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

X

 

1

-  Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

 

- Phiếu đánh giá viên chức

2

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

 

X

- Phiếu đánh giá viên chức

3

-  Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

X

- Phiếu đánh giá viên chức

4

-  Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

 

- Phiếu đánh giá viên chức

III

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 

 

1

-  Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

 

 

- Bằng TN Đại học, Cao đẳng

2

-  Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

 

Chứng chỉ BDCDNN

IV

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

2

- Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

3

- Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

4

- Có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

5

- Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

6

- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân; biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng dạy học;

 

Chứng chỉ BDTX

7

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

 

- Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Kèm theo các minh chứng cụ thể

Đánh giá chung: giáo viên ….................................... đạt đủ (hoặc không đạt đủ) điều kiện, tiêu chuẩn về nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III-Mã số V.07.03.29.

 

Ninh Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, xếp lương giáo viên gồm 2 bộ

1. Q Đ tuyển dụng; Q Đ thay đổi chức danh nghề nghiệp từ nhân viên hành chính sang GV ( Đối với trường hợp tuyển dụng là nhân viên hành chính)

2. Q Đ bổ nhiệm chức danh NN hiện giữ

3. Q Đ lương hiện hưởng

4. Văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn hạng CDNN đề nghị ( Bản chứng thực)

5. Nhận xét của HH nhà trường về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV được bổ nhiệm ( theo mẫu 3)

6. Các giấy tờ minh chứng đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 02/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bài viết liên quan