BẢNG MINH CHỨNG VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II - MÃ SỐ V.07.03.28

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH

 
  

 

 

 

BẢNG MINH CHỨNG

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

HẠNG II - MÃ SỐ V.07.03.28

 

- Họ và tên giáo viên:………………………………………………………………

- Chức vụ, chức danh hiện nay:……………………………………………………

 

TT

Nội dung đánh giá

(Căn cứ theo Thông tư 02/2021/TT-BGD&ĐT)

Kết quả

Minh chứng

Đạt

Không đạt

I

Nhiệm vụ

 

 

 

1

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ,….…

2

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức ,……..

3

- Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,….…..

4

-  Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,…….

5

-  Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,……

6

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

 

 

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,……

7

Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên;

 

 

GA tiết dạy SH trường, cụm ….

8

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên;

 

 

Phân công chủ trì SHCM; QĐ thành lập HĐ chấm SKKN,…

9

Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học;

 

 

QĐ thành lập HĐ chấm thi GVDG, GVCNG,…

10

Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

 

 

 

QĐ thành lập HĐ tự đánh giá; QĐ  thành lập Ban kiểm tra nội bộ,..….

II

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

1

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

 

 

- Phiếu đánh giá, Xếp loại viên chức ,….….

2

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

 

 

- Phiếu đánh giá,Xếp loại  viên chức,….

3

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

 

 

- Phiếu đánh giá viên chức,…,,

4

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

 

 

- Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức,…,,,,

5

- Luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

 

 

- Phiếu đánh giá, xếp viên chức…

III

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

1

-  Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

 

 

- Bằng TN Đại học SPTH…

2

-  Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

 

 

Chứng chỉ BDCDNN

IV

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

1

-  Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH

……..

2

-  Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH

3

-  Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đối mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH

4

-  Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH,

5

- Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên;

 

 

Quyết định công nhận:Kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm….

6

-  Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện được các chuyên đề dạy học;

 

 

Quyết định HĐ chấm SKKN, GVDG, KT nội bộ ,....Báo cáo chuyên đề dạy học,….

7

-  Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

 

 

Chứng chỉ Tin học, Chứng chỉ NN,….

8

-  Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

 

 

Bằng khen,Giấy khen,  Giấy chứng nhận,Quyết định.

…..

9

- Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

 

 

Quyết định tuyển dụng,QĐ xếp lương,,…..

 

- Kèm theo các minh chứng cụ thể cho các nhiệm vụ (Tất cả các minh chứng đều là bản được chứng thực).

Đánh giá chung: giáo viên ………………………………….. đạt đủ (hoặc không đạt đủ) điều kiện, tiêu chuẩn về nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng II-Mã số V.07.03.28.

 

 Quảng Minh, ngày        tháng 11 năm 2021

 GIÁO VIÊN

(ký tên,Ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH NINH SƠN

 
  

 

 

 

BẢNG MÃ MINH CHỨNG

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TH HẠNG III - MÃ SỐ V.07.03.29

 

- Họ và tên giáo viên:

- Chức vụ, chức danh:

Lưu ý: Tất cả các minh chứng đều là bản chứng thực

 

Các căn cứ theo Thông tư 03/2021/TT-BGD&ĐT

Tự đánh giá

Minh chứng

I

Nhiệm vụ

 

 

1

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học;

 

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

2

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

3

- Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

4

-  Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

5

-  Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

6

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

X

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

II

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

X

 

1

-  Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

 

- Phiếu đánh giá viên chức

2

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

 

X

- Phiếu đánh giá viên chức

3

-  Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

X

- Phiếu đánh giá viên chức

4

-  Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

 

- Phiếu đánh giá viên chức

III

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 

 

1

-  Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

 

 

- Bằng TN Đại học, Cao đẳng

2

-  Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

 

Chứng chỉ BDCDNN

IV

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

2

- Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

3

- Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

4

- Có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

5

- Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh;

 

 

Phiếu đánh giá chuẩn NNGVTH

6

- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân; biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng dạy học;

 

Chứng chỉ BDTX

7

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

 

- Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Kèm theo các minh chứng cụ thể

Đánh giá chung: giáo viên ….................................... đạt đủ (hoặc không đạt đủ) điều kiện, tiêu chuẩn về nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III-Mã số V.07.03.29.

 

Ninh Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, xếp lương giáo viên gồm 2 bộ

1. Q Đ tuyển dụng; Q Đ thay đổi chức danh nghề nghiệp từ nhân viên hành chính sang GV ( Đối với trường hợp tuyển dụng là nhân viên hành chính)

2. Q Đ bổ nhiệm chức danh NN hiện giữ

3. Q Đ lương hiện hưởng

4. Văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn hạng CDNN đề nghị ( Bản chứng thực)

5. Nhận xét của HH nhà trường về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV được bổ nhiệm ( theo mẫu 3)

6. Các giấy tờ minh chứng đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 02/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bài viết liên quan