DỰ GIỜ MỘT TIẾT TIẾNG VIỆT LỚP 2B2 - HỌC SINH ĐANG ĐỌC CẶP ĐÔI