Chủ đề : Sáng tạo với những con chữ

Học sinh lớp 4B2 với hoạt động chia sẻ chủ đề " Sáng tạo với những con chữ"